cz| en

Méně chemie v zemědělství

Ze statistik plyne, že v posledních desetiletích se každoročně zvyšuje objem pesticidů, které jsou aplikovány v zemědělství. Chemické látky se tak dostávají do zemědělských produktů a zprostředkovaně pak i do lidského organismu. Evropská unie se snaží tento trend zvrátit a proto Evropský parlament a Rada přijaly 21.10.2009 Směrnici č. 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. V této směrnice je mimo jiné definována „integrovaná ochrana rostlin", jejíž obecné zásady jsou uvedeny v Příloze III této směrnice. Uvedená směrnice stanovila lhůtu do 14. prosince 2011, kdy jednotlivé členské státy byly povinny implementovat směrnici do národních právních řádů. Česká republika v tomto smyslu novelizovala zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o rostlinolékařské péči"), konkrétně se jednalo o novelu č. 199/2012 Sb. Touto novelou byl mimo jiné definován pojem integrovaná ochrana rostlin (dále jen „IOR") v českém právu, byly stanoveny povinnosti související s uplatňováním zásad IOR, jakož i příslušné sankce za nedodržování IOR. Tato novela rovněž upravila zmocnění k vydání prováděcího předpisu, kterým je konkrétně vyhláška Ministerstva zemědělství č. 205/2012 Sb. stanovící jednotlivé obecné zásady IOR. Uvedená novela Zákona o rostlinolékařské péči, jakož i prováděcí vyhláška jsou účinné od 1.1.2014.

Integrovaná ochrana rostlin
IOR je možné stručně shrnout jako systém hospodaření, který dává přednost přirozenějším možnostem ochrany rostlin a zároveň snižuje závislost na pesticidech. Základem tohoto systému je účinná ochrana před chorobami, škůdci a plevely, jež zajišťuje stabilní výnos a kvalitní produkci zemědělských produktů, kdy je současně kladen důraz na snížení rizik dopadu vlivu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí.

Uplatňování obecných zásad IOR v České republice
Definice IOR (§ 2 odst. 1 písm. k) Zákona o rostlinolékařské péči) - Souhrn opatření, která po zvážení veškerých dostupných metod ochrany rostlin potlačují rozvoj populací škodlivých organismů, podporují přirozené mechanismy ochrany před škodlivými organismy a snižují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Obecné zásady IOR jsou v českém právním řádu stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 205/2012 Sb. Výčet jednotlivých obecných zásad IOR uvedený ve vyhlášce je třeba chápat a vykládat ve smyslu obecné povinnosti stanovené v § 5 odst. 2 Zákona o rostlinolékařské péči. Toto ustanovení upravuje obecnou povinnost profesionálních uživatelů uplatňovat obecné zásady IOR s tím, že obecně uvádí, co zásady IOR především obsahují. Jsou zde mimo jiného uvedeny pod písm. b) preventivní opatření a přímé metody ochrany rostlin, které mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí. Jednou z nejdůležitějších zásad IOR je zásada č. 4 - Před chemickými metodami se dává přednost biologickým, fyzikálním a jiným nechemickým metodám, pokud zajistí účinnou ochranu proti dotčeným škodlivým organismům. V souvislosti s obecně definovanou povinností uvedenou v § 5 odst. 2 Zákona o rostlinolékařské péči, tedy že profesionální uživatelé jsou povinni uplatňovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, je tudíž jednoznačně stanovena povinnost použít nechemickou ochranu, například tedy biologický přípravek namísto chemického, jestliže zajistí účinnou ochranu. Pro praxi by se dalo shrnout, že v případě kdy existuje (je registrován) např. biologický přípravek na ochranu rostlin s týmiž, resp. srovnatelnými účinky jako má chemický přípravek na ochranu rostlin, je profesionální uživatel povinen použít tento biologický přípravek. Od 1. ledna 2014 by tedy zemědělci měli jednoznačně tuto zásadu IOR (spolu s ostatními) aplikovat, a tím snižovat množství chemie používané v zemědělství. Měli bychom se tak dočkat zdravějších zemědělských produktů.
aktualnertxt1550.jpg
 

zpět

EN


zpět