cz| en

Významné změny v úpravě exekucí od 1. ledna 2013

Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ze dne 19. září 2012, přinesl s účinností ode dne 1. ledna 2013 mnoho zásadních změn, mimo jiné dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti i řada významných novinek v oblasti exekucí (dále jen „Novela"). 

Shrňme si nyní nejdůležitější novinky a změny.

  • Novela nově stanoví povinnost věřitele zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu - upomínku - k uhrazení pohledávky. Tato výzva musí být dlužníkovi zaslaná nejméně sedm dní přede dnem podáním návrhu na zahájení řízení. Cílem takové upomínky je prokazatelné informování dlužníka o tom, že jeho závazek trvá. Současně je tak dána dlužníkovi možnost pohledávku uhradit ještě před tím, než dlužná částka naroste o náklady související svedením vymáhacího řízení.
  • Zásadní změnou je i skutečnost, že k provedení exekuce již nebude nutné čekat, až exekutora pověří soud. V některých případechtotiž rozhodnou sami exekutořipouze pod dohledem soudu. Soud bude provádět výkon rozhodnutí jen ve vyjmenovaných případech a rozhodovat jen o konkrétních druzích pohledávek, kterými jsou např. záležitosti týkající se bydlení nebo nezletilých dětí. Vostatních případech bude výkon rozhodnutí veden přímo soudními exekutory, které soud pověří formou opatření.
  • Nově stanovena je i povinnostislučování exekucí vedených stejným věřitelem proti jednomu dlužníkovi, a to i vpřípadě že exekuční řízení jsou vedena různými exekutory. Je-li výkon rozhodnutí veden různými exekutory, rozhodne na návrh dlužníka o spojení řízení soud, který současně stanoví, který zexekutorů řízení nadále povede.
  • Současně se mění i možnosti způsobu výkonu rozhodnutí. Významnou je nově zavedená možnost dražby členských práv vbytových družstvech. Současně bude možné družstevní byt zpeněžit vdražbě, a to za jeho skutečnou tržní cenu! Nově bude možné rovněž dražit pohledávky a obchodní podíly. Vpřípadě nedoplatku na výživném pro nezletilé dítě lze od Nového roku rovněž exekučně zabavit řidičský průkaz.

Věřme, že nové prostředky k vymožení práva, které s sebou novela přinesla, přispějí k rychlejšímu a efektivnějšímu uspokojení všech věřitelů.

aktualnertxt1530.jpg


 

zpět

EN


zpět