cz| en

Vliv nového občanského zákoníku na úvěrové financování

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. – „NOZ“) nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2014. Současně s NOZ nabude účinnosti řada souvisejících právních předpisů včetně zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a nového zákona o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.). Ke stejnému datu řada stávajících právních předpisů (238!) jako např. současný občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, atd., pozbyde účinnosti. NOZ spolu se souvisejícími právními předpisy bude představovat významný průlom v právní úpravě občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. Mnoho v současnosti platných pravidel a právních institutů přestane existovat, další z nich se výrazně změní a zároveň bude do českého právního řádu zavedena řada pravidel nových.

Z pohledu úvěrového financování považujeme za nejdůležitější zejména následující změny, které NOZ přinese:

  • podrobnější a přesnější úprava stávajících forem zajištění úvěrů
  • zavedení nových forem zajištění (např. abstraktní finanční záruka, která je obvyklá některých jiných evropských zemích)
  • průlomové změny týkající se práv k nemovitostem (např. zavedení principu, že stavba je součástí pozemku a nepovažuje se za samostatnou věc)
  • možnost registrace zástavního práva k pohledávkám, podřízenosti dluhu (subordinace) a tzv. negative pledge (zákazu zřízení zástavního práva) ve veřejných registrech
  • zjednodušení realizace zajištění, zavedení nových způsobů realizace zajištění a poskytnutí větší míry smluvní volnosti stranám při úpravě realizace zajištění
  • výslovná úprava převodu práv a povinností ze smlouvy (assignment of contract) a tzv. globální cese
Přechodná ustanovení NOZ umožnují, aby si strany již v tuto chvíli sjednaly, že s účinností od 1. ledna 2014 se jejich vztahy z příslušných smluv (např. zástavních) budou řídit NOZ.
Aktuálně

 


 

zpět

EN


zpět