cz| en

JUDr. Tomáš Opletal - advokát

JUDr. Tomáš Opletal - advokát
M: +420 606 959 577
E: tomas.opletal@ohb.cz
Tomáš je advokátem zaměřujícím se na právo nemovitostí, zastupování v soudních řízeních, právo obchodních společností, insolvenční právo a ostatní obchodní právo. Tomáš se podílel na řadě rozsáhlých nemovitostních projektů zahrnující projekty rezidenční, obchodní, administrativní, infrastrukturní i průmyslové. V rámci své právní praxe poskytoval právní služby v souvislosti s celým spektrem právních vztahů souvisejících s nemovitostmi, včetně výstavby a developmentu nemovitostí, jejich majetkovými převody a právními vztahy vyplývajícími z různých typů nájmů, včetně zastupování v soudních řízeních ve sporech vyplývajících z výše uvedeného.

Jazyky: čeština, angličtina, částečně ruština
Vybrané projekty, na kterých se Tomáš v současné době podílí:
 • právní poradenství ohledně procesu přestavby budovy a prodeje nově zrekonstruovaného souboru 60 bytových jednotek, pronájem divadla a vytvoření nákupní galerie v historické budově v centru Prahy
 • právní poradenství jedné z největších českých bank ve všech právních aspektech týkajících se řízení portfolia nemovitostí, zahrnující mimo jiné správu smluv pobočkové sítě, prodej a koupě nemovitostí a zastupování v soudních sporech v oblasti práva nemovitostí s ohledem na nájem nemovitostí, jejich koupi a prodej, a řízení související s věcnými právy k nemovitostem
 • právní poradenství významné developerské společnosti s ohledem na veškeré právní aspekty správy a pronájmu prostor v nejprestižnější oblasti v Praze
 • právní poradenství týkající se strukturace developerského projektu v centru Prahy včetně následného prodeje vysoce nadstandardních bytových a nebytových jednotek koncovým vlastníkům
 • právní poradenství ve vztahu k nájmu výrobního závodu v Brně

JUDr. Magdalena Hrdličková, Ph.D. - advokátka

JUDr. Magdalena Hrdličková, Ph.D. - advokátka
M: +420 603 719 793
E: magdalena.hrdlickova@ohb.cz
Magdalena je advokátkou specializující se především na smluvní obchodní právo, právo obchodních společností, právo duševního vlastnictví, soutěžní právo, právo týkající se přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, ochranu spotřebitele a právo občanské a procesní. V průběhu své praxe v advokacii úspěšně vedla řadu obchodněprávních, občanskoprávních sporů, včetně sporů vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví a nekalé soutěže, podílela se na řadě korporátních projektů a projektů týkajících se duševního vlastnictví. Magdalena má rovněž zkušenosti s uplatňováním a prosazováním evropského práva vůči českým úřadům.

Jazyky: čeština, němčina, angličtina
Vybrané projekty, na kterých se Magdalena v současné době podílí:
 • komplexní právní poradenství týkající se práv z ochranných známek včetně přípravy a vyjednávání smluv o mlčenlivosti a licenčních smluv, jakož i registrace ochranných známek a zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví;
 • právní poradenství českým i zahraničním subjektům ohledně změny ve vlastnické struktuře obchodních společností
 • právní poradenství a zastupování významné mezinárodní společnosti vyrábějící kosmetické výrobky ohledně zamezení prodeje a distribuce napodobenin a padělků na českém trhu
 • právní poradenství týkající se prosazování změny české legislativy ohledně přípravků na ochranu rostlin, aby byla uvedena do souladu s právem EU
 • právní zastupování českého výrobce potravinářských výrobků, jakož i zahraničního producenta kosmetiky v soudních sporech týkajících se nekalé soutěže

Mgr. Ing. Lucie Brejšková - advokátka

Mgr. Ing. Lucie Brejšková - advokátka
M: +420 739 630 483
E: lucie.brejskova@ohb.cz
Lucie je advokátkou specializující se na bankovnictví, projektové, nemovitostní a korporátní financování, a obchodní právo. Během své profesní praxe se Lucie podílela na řadě projektů financování realizovaných v České republice a zahraničí. Lucie má rovněž rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím poskytovaným zadavatelům i uchazečům v rámci zadávání veřejných zakázek. V rámci svého působení v mezinárodní advokátní kanceláři Lucie zastávala po několik let pozici Head of Project & Finance Practice Group. V minulých letech byla Lucie několikrát doporučena v mezinárodní publikaci The Legal 500: Europe, Middle East & Africa jako specialistka na bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů.

Jazyky: čeština, angličtina
Vybrané projekty, na kterých se Lucie v současné době podílí:
 • právní poradenství týkající se převodu a restrukturalizace portfolia úvěrů poskytnutých významnou rakouskou bankou českým dceřiným společnostem rakouské investiční skupiny zahrnující přípravu, vyjednávání a uzavření kompletních sad úvěrových dokumentací a vypracování právních stanovisek ohledně korporátních a nemovitostních aspektů dané transakce
 • právní poradenství týkající se financování strukturálních změn a akvizice výrobních strojů zahrnující přípravu, vyjednávání a uzavření kompletní úvěrové dokumentace, jakož i příprava různých právních stanovisek ohledně korporátních a nemovitostních aspektů transakce
 • právní poradenství týkající se refinancování bankovního úvěru a financování developerských nákladů na výstavbu v souvislosti s významným rezidenčním a obchodním projektem v centru Prahy včetně revize a vyjednávání kompletní sady úvěrové dokumentace na straně dlužníka
 • právní poradenství zaměstnanci na pozici člena top managementu v mezinárodní firmě působící v oblasti stavebního průmyslu ohledně neplatného rozvázání pracovního poměru
 • právní zastupování významné rakouské banky ve sporu o platnost smlouvy o zajišťovacím převodu práva k obchodním podílům

JUDr. Martin Doubrava, Ph.D. - advokát

JUDr. Martin Doubrava, Ph.D. - advokát
M: +420 602 235 245, 601 222 834
E: martin.doubrava@ohb.cz, info@martindoubrava.cz
Martin je advokátem specializujícím se na procesní zastoupení před soudy, rozhodci, či orgány státní správy a právní poradenství při tvorbě smluv. Jeho rozsáhlé zkušenosti z výkonu advokacie v oboru obchodního, pracovního a občanského práva využívají jak tuzemští, tak i zahraniční klienti. Martin má zkušenosti s vytvářením vzorové smluvní dokumentace pro klienty a tyto smlouvy klienti používají v řádech tisíců obchodních případů. Martin byl v minulosti i aktivním konkursním správcem a má rozsáhlé praktické zkušenosti s insolvenčním právem. Martin také vykonával činnost ad-hoc rozhodce.

Jazyky: čeština, němčina, ruština, angličtina
Vybrané projekty, na kterých se Martin v současné době podílí:
 • právní poradenství týkající se komplexního řešení pohledávek po lhůtě splatnosti v řádech tisíců sporů, insolvencí a exekučních řízení pro řadu předních českých leasingových společností
 • právní poradenství při tvorbě a připomínkování obchodní vzorové smluvní dokumentace pro různé klienty, bankovní i nebankovní instituce, developerské společnosti, realitní kanceláře. Použití této smluvní dokumentace při uzavírání obchodů klienty v řádech miliard korun ročně
 • právní poradenství různým významným společnostem (z oboru dovozu a prodeje textilu) od založení společnosti po rozvoj obchodní činnosti po celém území ČR
 • právní poradenství klientům v souvislosti s insolvenční problematikou, řešení zajištění pohledávek, řešení důsledků insolvence, řešení odpovědnosti
 • pomplexní právní poradenství týkající se založení obchodní společnosti (obor gastronomie) a podpora při rozvoji společnosti podle franšízové smlouvy

JUDr. Sylvie Donthová, Ph.D. - advokátka

JUDr. Sylvie Donthová, Ph.D. - advokátka
M: +420 721 280 635
E: sylvie.donthova@ohb.cz
Sylvie je advokátkou specializující se především na právo nemovitostí, obchodní právo a insolvenční právo. Sylvie má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb v souvislosti s celým spektrem právních vztahů souvisejících s nemovitostmi, včetně zastupování v soudních řízeních ve sporech z těchto vztahů vznikajících a dále s kompletním právním poradenstvím při rychlém a efektivním vymáhání pohledávek v rámci insolvenčních, konkurzních a vyrovnacích řízení. Během své praxe také poskytovala komplexní právní poradenství při fúzích a akvizicích podniků. Sylvie dlouhodobě působila ve společnosti, člena významné rakouské banky, obchodující s cennými papíry.

Jazyky: čeština, angličtina, němčina, základy italštiny
Vybrané projekty, na kterých se Sylvie v současné době podílí:
 • kompletní právní poradenství v souvislosti se všemi způsoby převodů vlastnictví ke všem typům nemovitostí – byty, domy, chaty, pozemky, nebytové prostory – včetně přípravy veškerých souvisejících podkladů pro řízení u katastrálních úřadů
 • komplexní právní poradenství českým a zahraničním investorům při investicích do nemovitostí na území celé České republiky, včetně hloubkové lustrace pozemků, jejich výběru podle daných kriterií, nákupu prověřených pozemků, kompletní právní poradenství při výstavbě nemovitostí a jejich následném prodeji
 • právní poradenství tuzemským i zahraničním fyzickým i právnickým osobám ve věci uzavírání nájemních smluv na byty i nebytové prostory, včetně zastupování v soudních řízeních ve věcech určení vlastnictví k nemovitostem a pohledávek z nájemních vztahů;
 • kompletní příprava a realizace prodeje významného zahraničního podniku
 • komplexní právní poradenství týkající se insolvenčních řízení, podávání insolvenčních návrhů, přihlašování k insolvenčnímu řízení, zastupování během řízení a řešení souvisejících problémů