cz| en

Aktuality

Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Do různých druhů fondů (retailových i do fondů kvalifikovaných investorů) své peníze či jiný majetek vložilo již mnoho českých investorů. A právě v odvětví fondů se nedávno zcela změnila právní regulace, která bude mít dopad nejen na správce fondů ale i na ty, co do fondů investovali. 19. srpna 2013 nabyl účinnosti nový zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (zkráceně ZISIF).

více informací

Méně chemie v zemědělství

Ze statistik plyne, že v posledních desetiletích se každoročně zvyšuje objem pesticidů, které jsou aplikovány v zemědělství. Chemické látky se tak dostávají do zemědělských produktů a zprostředkovaně pak i do lidského organismu. Evropská unie se snaží tento trend zvrátit a proto Evropský parlament a Rada přijaly 21.10.2009 Směrnici č. 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. V této směrnice je mimo jiné definována „integrovaná ochrana rostlin", jejíž obecné zásady jsou uvedeny v Příloze III této směrnice. Uvedená směrnice stanovila lhůtu do 14. prosince 2011, kdy jednotlivé členské státy byly povinny implementovat směrnici do národních právních řádů. Česká republika v tomto smyslu novelizovala zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o rostlinolékařské péči"), konkrétně se jednalo o novelu č. 199/2012 Sb.

více informací

Významné změny v úpravě exekucí od 1. ledna 2013

Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ze dne 19. září 2012, přinesl s účinností ode dne 1. ledna 2013 mnoho zásadních změn, mimo jiné dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti i řada významných novinek v oblasti exekucí (dále jen „Novela").

více informací

Vliv nového občanského zákoníku na úvěrové financování

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. – „NOZ“) nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2014. Současně s NOZ nabude účinnosti řada souvisejících právních předpisů včetně zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a nového zákona o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.).

více informací
Aktuality